Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany

Przemysłowy potencjał do zielonej zmiany – to tytuł konferencji Instytutu ESG, która odbyła się 5 lipca w Warszawie. Podczas wydarzenia eksperci odnieśli się do wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami i związanymi z tym szansami na wzrost konkurencyjności polskiego przemysłu. Dyskusja poświęcona była także potencjałowi, jaki niesie za sobą dywersyfikacja źródeł energii oraz najlepszym sposobom na finasowanie transformacji przemysłowej.

– Wyzwania dotyczące zmiany klimatu i degradacji środowiska wymagają jak najszybszej transformacji dotychczasowych działań dla dobra przyszłych pokoleń i całego świata. Aby im sprostać, konieczna jest strategia przemysłowa na rzecz konkurencyjnej, ekologicznej i cyfrowej Europy, którą stanowi m.in. Europejski Zielony Ład czy pakiet Fit for 55. Dyskusje dotyczące strategii transformacji przemysłowej nabierają szczególnego znaczenia w związku z kryzysem na Ukrainie. Na nowo musimy zdefiniować plany i kroki milowe, które należy podjąć dla dobra naszej planety – powiedział Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Instytut ESG był głównym organizatorem konferencji.

Podczas sesji otwierającej Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii mówiła o stanie transformacji cyfrowej w Polsce oraz o czekających na nas wyzwaniach. – Jednym z kluczowych wyzwań jakie stoją przed nami jest akceleracja dynamiki we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań.  Próbując dokonać cyfrowego awansu początkowo skupialiśmy się na tym, żeby jak najlepiej zaspokoić najpilniejsze potrzeby w tym obszarze. Obecnie mamy dobrą bazę i przestrzeń do tego, żeby skoncentrować się na bardziej zaawansowanych technologiach cyfrowych, kluczowych dla przeprowadzenia skutecznej transformacji przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 – powiedział Kamila Król.

Zielona transformacja to szansa dla polskich przedsiębiorstw

W ramach konferencji odbyły się trzy sesje panelowe. Pierwsza sesja była poświęcona wyzwaniom, jakie niosą ze sobą transformacja przemysłu, transformacja cyfrowa i technologiczna. A także temu, jak skutecznie wprowadzić zielone zmiany w przemyśle oraz czy sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje przemysł. W rozmowie wzięli udział m.in. Kamila Król, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju; Rafał Baniak, prezes Pracodawców RP; Andrzej Arendarski, prezydent Krajowej Izby Gospodarczej oraz Łukasz Jasiński, dyrektor zarządzający Pionem Finansowania i Produktów w Banku Ochrony Środowiska.

– Zielona transformacja to olbrzymia szansa dla polskich przedsiębiorstw, a zarazem duże wyzwanie dla instytucji publicznych takich jak NCBR. Zmiana w gospodarce jest bardzo głęboka, ulegnie jej przecież nie tylko sektor energii, ale też transport, budownictwo, rolnictwo, produkcja towarów powszechnego użytku, w zasadzie wszystkie sektory gospodarki. Przedsiębiorcy nie wykonają tak dużej zmiany samodzielnie. Instytucje publiczne takie jak NCBR powinny więc tą zmianą w znacznym stopniu pokierować. W NCBR już od kilku lat realizujemy projekty zgodnie z założeniami tzw. innowacji ciągnionej (ang. pull innovation), gdzie ustalamy cel i zakres nowych technologii, jakie mają powstać. Dzięki temu możemy dobrze sterować zmianami w gospodarce – powiedział Wojciech Racięcki z NCBR.

Przykładem tej działalności jest uruchomienie przez NCBR w roku 2020 serii dziewięciu przedsięwzięć badawczo-rozwojowych wspierających realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

– Szczególnie konieczna jest transformacja w sektorze energii, potęgowana dodatkowo konfliktem z Rosją. W NCBR stawiamy tezę, że jest możliwa transformacja sektora elektrociepłowniczego z paliw kopalnych do paliw odnawialnych bez okresu przejściowego. Rozpoczęte już przez naszych wykonawców budowy demonstratorów technologii ciepłowni i elektrociepłowni w Lidzbarku Warmińskim oraz Sokołowie Podlaskim pokazują, że jest możliwe dostarczenie ciepła do domów na bazie 92 proc. i 96 proc. paliw odnawialnych, i to po akceptowalnych kosztach – podkreślił dyrektor Racięcki.

Druga sesja panelowa dotyczyła przede wszystkim dywersyfikacji źródeł energii, bezpieczeństwa energetycznego i zmian, jakie czekają polski przemysł. Jak zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii i zredukować emisję gazów cieplarnianych oraz czy Polska jest gotowa na zieloną odmianę wodoru. Głos w drugiej dyskusji zabrali m.in.: Dominik Wadecki – wiceprezes Energa; Thierry Deschaux, dyrektor generalny EDF SA; dr Dawid Piekarz z Instytutu Staszica; Piotr Gepert, Pracodawcy RP oraz Agnieszka Skorupińska z kancelarii CMS.

Innowacje są kosztowne, ale potrzebne

„Innowacje w zielonej zmianie – Horyzont Europa” to tytuł wystąpienia dr Marii Śmietanki z NCBR. Prelegentka przedstawiła szerokie możliwości wsparcia nowatorskich ekoprojektów w głównym unijnym programie finansowania badań naukowych i innowacji w latach 2021-2027.

– Mierzymy się obecnie z wieloma problemami wynikającymi ze zmian klimatu czy dostępności surowców. Każdy z nas na co dzień odczuwa skutki tych przemian. Rozwiązań można szukać w innowacjach. Może być to jednak kosztowne. Dlatego warto sięgać po środki na badania i innowacje dostępne w ramach programu Horyzont Europa – także dla polskich przedsiębiorstw. Projekty mogą obejmować bardzo szeroki zakres tematyczny, a oprócz radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami, mają wspierać współpracę międzynarodową, a zatem mają być realizowane w konsorcjach grupujących partnerów z różnych krajów – powiedziała dr Maria Śmietanka, zastępca dyrektora działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR. Przedsiębiorcy zainteresowani najnowszymi informacjami w zakresie programu Horyzont Europa mogą kontaktować się z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w NCBR i otrzymać pomoc w staraniach o granty międzynarodowe na każdym etapie wnioskowania.

Trzecia sesja poświęcona była tematyce finasowania transformacji przemysłowej. Eksperci m.in.: Katarzyna Szwarc, pełnomocniczka rządu RP ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, Ministerstwo Finansów; Paweł Strączyński, wiceprezes, Bank Pekao S.A.; Ryszard Radomski, dyrektor Biura Doradztwa Finansowego dla Sektora Energetycznego, Bank Ochrony Środowiska; Norbert Jeziolowicz – Związek Banków Polskich; Ilona Pieczyńska-Czerny, dyrektor, PwC oraz Tomasz Gasiński, Deloitte Central Europe wyjaśnili na ile zielone obligacje mogą wspomóc transformację oraz czy ukraiński kryzys spowolni zielone zmiany i utrudni finansowanie przedsięwzięć z tego zakresu.

Organizatorem konferencji był Instytut ESG – zespół doradczo-analityczny działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Celem działania Instytutu jest wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski poprzez tworzenie platformy dialogu na rzecz stworzenia ekosystemu ESG w Polsce, upowszechniania raportowania ESG oraz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Instytut był też głównym organizatorem I Kongresu ESG, w styczniu br. – pierwszego okrągłego stołu poświęconego kwestiom ESG dla wszystkich zainteresowanych grup.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerem strategicznym konferencji było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a partnerem głównym: Bank Ochrony Środowiska. Partnerami wydarzenia byli Hubmedia, Diaverum, Fundacja Energa i Fundacja Agencji Rozwoju Przemysłu. Partnerami merytorycznymi wydarzenia zostali: Pracodawcy RP, Krajowa Izba Gospodarcza, Związek Klastry Polskie, PRME Chapter Poland, Związek Banków Polskich oraz Instytut Biznesu.